top of page
On the Road Again Oy - yritysasiakkaiden tietosuojaseloste

On the Road Again Oy:n konsernin ja siihen kuuluvien yritysten toimintaan sisältyy henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen. Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerromme mitä yritysasiakkaidemme tietoja keräämme ja käsittelemme, miksi teemme niin, ja millä tavalla tietoja säilytämme. 

 

1. Rekisterinpitäjä ja sen lukuun toimivat yritykset

 

Rekisterinpitäjä on On the Road Again Oy-konserni ( y-tunnus 3131993-8). 

Käyntiosoite & postiosoite: Lastaajankatu 5, 33560 Tampere

 

Konserniin kuuluvat seuraavat yritykset: 

 

Back In Business Oy (3089642-6)

Going Smooth Oy (3279435-1)

RestaUra Oy (3265170-5)

This is Business Oy (3244907-2) 

 

2. Rekisteristä vastuussa oleva henkilö

 

Yhteystiedot:

Mirko Lännenpää (toimitusjohtaja / On the Road Again Oy)

mirko.lannenpaa@panchovilla.fi

050 531 9586

 

3. Rekisterin nimi

 

On the Road Again Oy:n yritysasiakkaiden tietosuojaseloste. 

 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten yritysasiakkailta sekä heitä edustavilta henkilöiltä kerätään henkilötietoja sekä laskutustietoja. Tietojen keräämisen tarkoitus on varmistaa sujuvan yhteydenpidon sekä liiketoiminnallisen yhteistyön ylläpitäminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Asiakkaan tehtyä sopimuksen On the Road Again Oy:n, tai sen lukuun toimivan yrityksen kanssa oikeusperusteena on kyseinen sopimus.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia sekä käsiteltäviä tietoja ovat yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöiden yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, ammatti, asema yrityksessä, puhelinnumero, sähköposti, työpaikan osoite. Tallennamme ja käsittelemme myös yritysasiakkaidemme tietoja, kuten yritysten nimiä, yhteystietoja sekä laskutustietoja, kuten laskutusosoitteita, verkkolaskutusosoitteita, välittäjän tunnuksia sekä välittäjän tietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa ja siellä käsitellä markkinointi- ja myynninedistämistoimiin liittyvät tietoja, kuten suoramarkkinointilupia ja -kieltoja, sekä markkinointitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi markkinointiarpajaistietoja ja niiden osallistumistietoja. 

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteri syntyy pääasiassa yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden itse antamien tietojen pohjalta. Tietoja saadaan myös yrityksen verkkosivuilta, sähköpostin ja asiakastapaamisten kautta, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä muista julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä. 

 

7. Henkilötietojen luovutukset, siirrot ja vastaanottajat 

 

Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat yritysasiakasrekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.

 

Rekisterin henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille tai rekisteröidyn yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt.  Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille. 

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta yritysasiakkaiden, niiden päättäjien tai yhteyshenkilöiden henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin, eikä ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti. 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esimerkiksi pilvipalvelut; Google Drive ja Microsoft Onedrive), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle. 

 

8. Rekisterin tietojen suojaamisperiaatteet

 

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika. 

 

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.
 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. 

 

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Pyynnöt (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa www.restaura.fi/tietosuojaselosteet. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen. 

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.2.2024.

bottom of page