top of page
On the Road Again Oy - työnhakijoiden tietosuojaseloste

On the Road Again Oy:n konsernin ja siihen kuuluvien yritysten toimintaan sisältyy henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen. Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerromme mitä työnhakijoiden tietoja keräämme ja käsittelemme, miksi teemme niin, ja millä tavalla tietoja säilytämme. 

 

1. Rekisterinpitäjä ja sen lukuun toimivat yritykset

 

Rekisterinpitäjä on On the Road Again Oy-konserni ( y-tunnus 3131993-8). 

Käyntiosoite & postiosoite: Lastaajankatu 5, 33560 Tampere

 

Konserniin kuuluvat seuraavat yritykset:

 

Back In Business Oy (3089642-6)

Going Smooth Oy (3279435-1)

RestaUra Oy (3265170-5)

This is Business oy (3244907-2)

2. Rekisteristä vastuussa oleva henkilö

 

Yhteystiedot:

Mirko Lännenpää (toimitusjohtaja / On the Road Again Oy)

mirko.lannenpaa@panchovilla.fi

050 531 9586

 

3. Rekisterin nimi

 

On the Road Again Oy:n työnhakijoiden tietosuojaseloste. Työnhakijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat hakeneet konserniin kuuluvan yrityksen, tai asiakasyrityksen tarjoamaa työpaikkaa, joko sähköisen järjestelmän tai hakemuslomakkeen kautta tai muulla tavalla. 

 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten työnhakijoilta kerätään henkilötietoja. Rekisterinpitäjä käsittelee työnhakijan henkilötietoja rekrytointiprosessin ja siihen liittyvien asioiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työnhakuprosessin hoitamisen muodostama oikeutettu etu ja siihen liittyvän sopimuksen täytäntöönpano.

 

Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän työnhakijaviestinnän toteuttamiseksi. Viestintää voidaan kohdistaa työnhakijoihin esimerkiksi sähköisesti, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä tai hakijakokemusta mittaavilla kyselyillä. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa työnhakijoita rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista sekä tarjota työnhakijoille työnhakuun, työelämään ja erilaisiin työtehtäviin liittyviä etuja ja tietoa. Työnhakijalla on oikeus kieltäytyä työnhakijaviestinnän vastaanottamisesta ottamalla yhteyttä rekrytointiprosessista vastaavaan yhteyshenkilöön tai rekisteristä vastuussa olevaan yhteyshenkilöön.
 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

 

  • Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet, yhteystiedot ja kansalaisuus.

 

  • Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, erityistaidot, osaamiset, kielitaito ym.

 

  • Työkokemus, esimerkiksi tiedot, kuten työlupa, työhistoria ja suosittelijat.

 

  • Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne, toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyystiedot, sekä mahdolliseen turvallisuusselvitykseen tarvittavat tiedot, että mahdolliset työnhakuun liittyvät kiinnostuksen kohteet.

 

  • Muut työnhakuasiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi ajokorttitiedot, julkishallinnon palvelutuotantoon liittyvät tiedot, toiminnan kehittämiseen liittyvien nimettömien hakijakokemuskyselyiden vastaukset, viestintälupaa koskevat tiedot ja lisäpalvelujen tarjontaan liittyvät tiedot. 

 

  • Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen muutostiedot.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Työnhakijaa koskevat henkilötiedot kerätään ja päivitetään ensisijaisesti työnhakijalta itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää, kuten esimerkiksi konsernin lukuun toimivien yritysten käyttämät sähköiset tai paperiset työnhakulomakkeet. Työnhakijan suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, työnhakua tukevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta. 

 

Työnhakijan henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

 

7. Henkilötietojen luovutukset, siirrot ja vastaanottajat 

 

Työnhakijan suostumuksella voidaan työnhaun kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa sellaiselle työnantaja-asiakkaalle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla. Lisäksi työnhakijan tietoja voidaan luovuttaa konsernin lukuun toimiville yrityksille työllistymistä edistäviin tarkoituksiin.

 

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisteröidyn yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esimerkiksi pilvipalvelut; Google Drive ja Microsoft Onedrive), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle. 

 

8. Rekisterin tietojen suojaamisperiaatteet

 

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika. 

 

Työnhakijan henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan työnhaku- tai rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen. Yhden vuoden säilytysaika perustuu työhönottotilanteessa soveltuviin kanneaikoihin (Työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkanteen mukainen kanneaika). 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Rekisteröidyn pyyntö poistaa henkilötiedot rekisterinpitäjän järjestelmästä kesken työnhakuprosessin tarkoittaa samalla työnhakuprosessin keskeyttämistä kyseisen työnhakijan kohdalla. 

 

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Pyynnöt (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa www.restaura.fi/tietosuojaselosteet. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.2.2024. 

bottom of page